Đội ngũ cán bộ quản lí, giáo viên, nhân viên có 35 người, trình độ đào tạo đạt chuẩn trở lên 100%, trong đó CBQL, GV đạt trên trên chuẩn 96%. Trường có Chi bộ Đảng gồm có 19 đảng viên; Công đoàn có 28 đoàn viên. Các tổ chức đoàn thể, các hội đồng trong nhà trường hoạt động, vận hành đúng chức năng nhiệm vụ, phát huy tốt vai trò trong việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.